لینک های ضروری

گزیده کتاب ها

پایگاه داده

پایگاه داده

مسأله یابی و تصمیم گیری

مسأله یابی و تصمیم گیری

خلاقیت در هنر

خلاقیت در هنر

کار آفرینی

کار آفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

رسانه شناسی

رسانه شناسی

اخبار و اطلاعیه ها

 • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد
 • سامانه کارآفرینی و اموزش نیروی انسانی آها (سکان ) راه اندازی می شود .
 • آدرس و تلفن جدید آها
 • اعطای بسته اعتباری خدمات آموزشی آها
 • اعطای نمایندگی
 • هیأت تحریریه آها با حضو اساتید، مؤلفان و داوران راه اندازی شد
 • سامانه کارآفرینی و اموزش نیروی انسانی آها (سکان ) راه اندازی می شود .
 • آدرس و تلفن جدید آها
 • اعطای بسته اعتباری خدمات آموزشی آها
 • اعطای نمایندگی